សកម្មភាពជួសជុលថែទាំផ្លូវជាតិលេខ ៤


សកម្មភាពជួសជុលថែទាំផ្លូវជាតិលេខ ៤ អនុវត្តដោយមន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន រាជធានីភ្នំពេញ នាថ្ងៃទី២២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧ ។