សកម្មភាពការងារជួសជុលថែទាំនៅលើកំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ៤


សកម្មភាពការងារជួសជុលថែទាំនៅលើកំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ៤ លើការងារបិទក្រលុក និង Reseal ស្នាមប្រេះ1ជាន់ នៅចន្លោះពីគ.ម133+000 ដល់ គ.ម140+000 និងការងារថែមដីគ្រួសក្រហមចិញ្ចើមសងខាង ចាប់ពីគ.ម129+500 ដល់ 130+100 ស្ថិតក្នុងឃុំកំពង់សីលា ស្រុកកំពង់សីលា ខេត្តព្រះសីហនុ ដែលអនុវត្តដោយនាយកដ្ឋានជួសជុល និងថែទាំផ្លូវថ្នល់ ។