សកម្មភាពថែទាំផ្លូវជាតិលេខ៥៣


សកម្មភាពថែទាំផ្លូវជាតិលេខ៥៣ ត្រង់គ.ម.៣៣+៨០០ របស់មន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូនខេត្តកំពង់ឆ្នាំង នាថ្ងៃទី២៦ និង២៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧។