ឯកឧត្តមគួច ចំរើន និងឯកឧត្ដម ខ្លូត ផន អញ្ជើញចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយ ស្តីពីការកែសម្រួលប្រការ២ ថ្មី និងប្រការ៦ ថ្មី នៃប្រកាសលេខ ១០២៤៥ ប្រ.ក


នារសៀលថ្ងៃទី២៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តមគួច ចំរើន អភិបាលខេត្តកំពង់ចាម និង ឯកឧត្ដម ខ្លូត ផន ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត បានចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយ ស្តីពីការកែសម្រួលប្រការ២ ថ្មី និងប្រការ៦ ថ្មី នៃប្រកាសលេខ ១០២៤៥ ប្រ.ក ចុះថ្ងៃទី១៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥ ស្តីពីនីតិវិធី និងបែបបទនៃការចេញលិខិតបញ្ជាក់ទីលំនៅ នៅក្នុងឃុំ សង្កាត់ ដោយអាជ្ញាធរឃុំ សង្កាត់ ជូនប្រជាពលរដ្ឋសម្រាប់គោលដៅនៃការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត នាពេលខាងមុខនេះ។