ក្រសួងការបរទេស ប្រកាសលទ្ធផល នៃដំណើរទស្សនកិច្ច ប្រធានរដ្ឋឡាវ មកកាន់កម្ពុជា


ក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនៃកម្ពុជា បានចេញសេចក្តីប្រកាស អំពីលទ្ធផលនៃដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋ របស់ លោក ថង លុន ស៊ីសុលីត ប្រធានរដ្ឋឡាវ មកកាន់កម្ពុជា នៅថ្ងៃទី២៣-២៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤។