សកម្មភាពថែទាំផ្លូវជាតិលេខ៥


សកម្មភាពថែទាំផ្លូវជាតិលេខ៥ ត្រង់គ.ម៥៤ ដល់គ.ម៥៥ និងជួយដាក់លូជូនប្រជាពលរដ្ឋតាមបណ្តោយផ្លូវលេខ៥០ ក្នុងក្រុងកំពង់ឆ្នាំង អស់រយៈពេល១ខែសីហាហើយ នាថ្ងៃទី២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧ ។