ទិដ្ឋភាពអាងទឹកតាម៉ុក និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអាង


ទិដ្ឋភាពអាងទឹកតាម៉ុក និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអាង ស្ថិតក្នុងឃុំអន្លង់វែង ស្រុកអន្លង់វែង ក្រោយជួសជុល និងកែលំអឡើងវិញរួចរាល់ទាំងស្រុង ។