សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន និង លោក ប្រាយុទ្ឋ ច័ន្ទអូឆា កំពុងប្រជុំទ្វេភាគី


នៅពេលនេះ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន និង លោក ប្រាយុទ្ឋ ច័ន្ទអូឆា កំពុងដឹកនាំប្រជុំទ្ចេភាគីក្នុងទិសដៅជំរុញ និងពង្រឹងទំនាក់ទំនង មិត្តភាព និង សហប្រតិបត្តិការល្អដែលផ្តល់នូវផលប្រយោជន៍កាន់តែច្រើនសម្រាប់ប្រជាជាតិទាំងពីរ។
ចំពោះលទ្ឋផលនៃកិច្ចប្រជុំគឺនឹងជម្រាបជូននៅក្នុងពេលធ្វើសន្និសីទរួមគ្នាមួយដោយ នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃ ប្រទេសទាំងពីរ ដែលនឹងផ្សាយផ្ទាល់ (LIVE) ពីវិមានសន្តិភាព។ កម្មវិធីអាចនឹងផ្លាស់ប្តូរក្នុងករណីចាំបាច់ណាមួយ៕