សកម្មភាពបងប្អូនប្រជាកសិករនៃសហគមន៍កសិករប្រើប្រាស់ទឹកទំនប់អាងទឹកអង្គតាកិប


សកម្មភាពបងប្អូនប្រជាកសិករនៃសហគមន៍កសិករប្រើប្រាស់ទឹកទំនប់អាងទឹកអង្គតាកិប ស្ថិតក្នុងឃុំនិទាន ស្រុកបសេដ្ឋ ខេត្តកំពង់ស្ពឺ ចូលរួមស្តារ និងកាត់ស្មៅ តាមប្រឡាយនានានៅក្នុងសហគមន៍ ។