មន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន ខេត្តកំពង់ឆ្នាំងធ្វើការថែទាំផ្លូវជាតិលេខ៥


សកម្មភាពថែទាំផ្លូវជាតិលេខ៥ ត្រង់គម.១១៧ អនុវត្តដោយមន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង នាថ្ងៃទី១២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧ ។