លោកជំទាវ មិថុនា ភូថង អញ្ជើញ ជាអធិបតី ក្នុងទិវាមនុស្សចាស់អន្តរជាតិ ០១ តុលា ២០១៧


លោកជំទាវ មិថុនា ភូថង អភិបាលខេត្តកោះកុងបានអញ្ជើញ ជាអធិបតី ក្នុងទិវាមនុស្សចាស់អន្តរជាតិ ០១ តុលា ២០១៧ នៅមន្ទីរសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនិតិសម្បទាខេត្តកោះកុង (១៤ កញ្ញា ២០១៧)