វីដេអូ ស្តីពី ប្លង់មេ និងផែនការសាងសង់ផ្លូវរថភ្លើងថ្មី នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា


សូមទស្សនាវីដេអូស្តីពីប្លង់មេ និងផែនការរបស់ក្រសួងសាធារណៈការ ក្នុងការសាងសង់រថភ្លើងថ្មី នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។