ឯកឧត្តមបណ្ឌិត អ៊ុក រ៉ាប៊ុន អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីបើកសន្និសិទជាតិ ស្តីពី សហគមន៍សន្សំប្រាក់


នៅព្រឹកថ្ងៃទី ២៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត អ៊ុក រ៉ាប៊ុន រដ្ឋមន្ត្រី ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីបើកសន្និសិទជាតិ ស្តីពី សហគមន៍សន្សំប្រាក់៖ ការអភិវឌ្ឍថ្មីលើសពីធុរកិច្ចធម្មតា នៅសណ្ឋាគារហុីម៉ាវារី ។ H.E. Dr. Ouk Rabun, the minister of The Ministry of Rural Development presided over the opening ceremony of the National Conference on Community Saving: A Transformational Development Beyond. Business as Usual at Himawari Hotel on Sept 26,2017.