សកម្មភាពការងារថែទាំចិញ្ចើមថ្នល់ជាតិលេខ៥


សកម្មភាពការងារថែទាំចិញ្ចើមថ្នល់ជាតិលេខ៥ ត្រង់គ.ម៧៦ និងគ.ម៧៧ អនុវត្តដោយមន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង នាថ្ងៃទី២៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧ ។