សកម្មភាពការងាររបស់មន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូនខេត្តបាត់ដំបង


សកម្មភាពការងាររបស់មន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូនខេត្តបាត់ដំបង នាថ្ងៃទី២៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧
I-ការងារជួសជុល ខួប ៖
១ – ផ្លូវខេត្តលេ១៥៧ អា ស្រោចកៅស៊ូបន្ស៊ីការពារស្រទាប់ទឹក( Prime coat) ចន្លោះគ.ម ០+៦០០ ដល់ គ.ម ១+២០០
II-ការងារជួសជុលថែទាំប្រចាំ៖
២ – ក្រុមការងារថែទាំផ្លូវក្រាលកៅស៊ូ
– ផ្លូវជាតិលេខ ៥ ការកាយប្រឡាយរំដោះទឹកភ្លៀងចេញពីផ្លូវជាតិ លេខ៥ ចន្លោះ(ពីអណ្តូងចេញ – ហៃសាន)
– ផ្លូវជាតិលេខ ៥៧ កៀរកាត់សម្អាតចិញ្ជើម និងជួសជុលផ្លាស់ប្តូរ សម្អាតប្រឡាយលូអក្សរU ( ពីរោងគុក -បាត់ដំបង)
– ផ្លូវជាតិលេខ៥៧បេ កៀរកាត់សម្អាតចិញ្ជើមផ្លូវ ចន្លោះគ.ម ៣២+០០០ដល់ គ.ម៤២ និងគ.ម៣៨(ថ្មគោល -សំពៅលូន) និង (អំពិលប្រាំដើម)
III-ក្រុមការងារម៉ូតូកង់បីទាំង៩ក្រុម
– ផ្លូវជាតិលេខ ៥៧ ការងារកាត់ស្មៅ លាបថ្នាំបង្គោលសុវត្តិភាពចរាចរណ៍ និងជួសជុលផ្លាស់ប្តូរគម្របលូអក្សរUចន្លោះ (បាត់ដំបង – អូររោងគុក)