សកម្មភាពការងាររបស់មន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូនខេត្តបាត់ដំបង


សកម្មភាពការងាររបស់មន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូនខេត្តបាត់ដំបង នាថ្ងៃទី២៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧
I-ការងារជួសជុល ខួប ៖
១ – ផ្លូវខេត្តលេ១៥៧ អា ស្រោចកៅស៊ូបន្ស៊ីការពារស្រទាប់ទឹក( Prime coat) ចន្លោះគម ៨+៥០០ ដល់ គម ៨+៨០០ និង គម៦+៥០០ ដល់គម ៥+៦០០
II-ការងារជួសជុលថែទាំប្រចាំ៖
២ – ក្រុមការងារថែទាំផ្លូវក្រាលកៅស៊ូ
– ផ្លូវជាតិលេខ៥៧បេ កៀរកាត់សម្អាតចិញ្ជើមផ្លូវ ដែលប្រជាជនចាក់ដីរំលោភលើដីចំណីថ្នល់ចន្លោះ គ.ម៤២ ដល់ គ.ម៥៤ និងគ.ម៥៥ ដល់ គ.ម៥៩ (ថ្មគោល -សំពៅលូន) ។