មន្រ្តីជំនាញនៃនាយកដ្ឋានធារាសាស្រ្តកសិកម្មចុះពិនិត្យស្ថានភាពទឹក និងការគ្រប់គ្រងទឹកនៅប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្តស្ទឹងកែវខេត្តកំពត


នៅថ្ងៃទី ០៣ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៧ មន្រ្តីជំនាញ​នៃនាយកដ្ឋានធារាសាស្រ្តកសិកម្ម ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម បានសហកការជាមួយមន្ត្រីនៃមន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តកំពត​ ចុះពិនិត្យស្ថានភាពទឹក​ និងការគ្រប់គ្រងទឹកនៅប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្តស្ទឹងកែវ ស្ថិតក្នុងស្រុកទឹកឈូ ខេត្តកំពត ។