សកម្មភាពការងារសម្អាតតាមមាត់អណ្តូងលូផ្លូវលេខ៤០


សកម្មភាពការងារសម្អាតតាមមាត់អណ្តូងលូផ្លូវលេខ៤០ និងផ្លូវជាតិលេខ៥៣ អនុវត្តដោយមន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូនខេត្តកំពង់ឆ្នាំង នាថ្ងៃទី៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧។