ក្រុមការងារមន្ទីរសកដរាជធានីភ្នំពេញនិងទីក្រុងគីតាក្យូស៊ូ បានរៀបចំការសាកល្បងស្តារបណ្តាញលូនៅជុំវិញវត្តភ្នំ


នៅថ្ងៃទី៤ខែតុលាឆ្នាំ២០១៧ ក្រោមកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញនិងអង្គការ Jica ក្រុមការងារមន្ទីរសកដរាជធានីភ្នំពេញនិងទីក្រុងគីតាក្យូស៊ូ បានរៀបចំការសាកល្បងស្តារបណ្តាញលូនៅជុំវិញវត្តភ្នំដោយប្រើឧបករណ៍វាស់ស្ទង់និងកាមេរ៉ាឆែកពិនិត្យកំណកភក់ក្នុងបំពង់លូនិងគុណភាពលូបេតុងក្រោមដី។