ក្រសួងការពារជាតិ នៃកម្ពុជាប្រជុំឆ្លងសេចក្តីព្រាងរបាយការណ៍បូកសរុបការងាររយៈពេល ០៩ខែ


ក្រសួងការពារជាតិ នៃកម្ពុជាប្រជុំឆ្លងសេចក្តីព្រាងរបាយការណ៍បូកសរុបការងាររយៈពេល ០៩ខែ និងទិសដៅអនុវត្តត្រីមាសទី៤ ឆ្នាំ២០១៧ ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម នាយឧត្តមសេនីយ៍ ចាយ សាំងយុន រដ្ឋលេខាធិការ ក្រសួងការពារជាតិ។ ដែលប្រព្រឹត្តិទៅ នៅព្រឹក ថ្ងៃអង្គារ៍ ទី០៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧ នាទីស្តីការក្រសួងការពារជាតិ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។