វីដេអូៈ នាយករដ្ឋមន្ត្រីចូលរួមសោកស្តាយ ហេតុការណ៍បាញ់ប្រហារនៅអាមេរិក