ឯកឧត្តមបណ្ឌិត អ៊ុក រ៉ាប៊ុន ដឹកនាំគណៈប្រតិភូចូលរួមកិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រី អភិវឌ្ឍន៍ជនបទ អាស៊ាន លើកទី ១០


នៅថ្ងៃទី ០៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត អ៊ុក រ៉ាប៊ុន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ដឹកនាំគណៈប្រតិភូចូលរួមកិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រី អភិវឌ្ឍន៍ជនបទ អាស៊ាន លើកទី ១០ ស្តីពី “ការអភិវឌ្ឍជនបទ និងលុបបំបាត់ភាពក្រីក្រ”នៅទីក្រុង កូឡាឡាំពួ ប្រទេស ម៉ាឡេស៊ី។