ក្រុមអ្នកជំនាញកំពុងបន្តជួសជុលនិងស្តារប្រព័ន្ធនៅអនុស្ថានីយតង់ស្យុងខ្ពស់ដែ


ក្រុមអ្នកជំនាញកំពុងបន្តជួសជុលនិងស្តារប្រព័ន្ធនៅអនុស្ថានីយតង់ស្យុងខ្ពស់ដែលរងការខូចខាតដោយសាររន្ទះបាញ់ព្រឹកថ្ងៃទី៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧ ។ សូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ ជាពិសេសខាងកំពង់ស្ពឺមេត្តាយោគយល់។