សកម្មភាពក្រុមការងារបច្ចេកទេសរបស់នាយកដ្ឋានវិស្វកម្ម នាំយកគ្រឿងចក្រចុះពង្រឹងតួទំនប់សណ្តរស្ទឹងព្រែកត្នោត


សកម្មភាពក្រុមការងារបច្ចេកទេសរបស់នាយកដ្ឋានវិស្វកម្ម ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម នាំយកគ្រឿងចក្រចុះពង្រឹងតួទំនប់សណ្តរស្ទឹងព្រែកត្នោត ក្នុងភូមិសាស្ត្រខណ្ឌដង្កោ រាជធានីភ្នំពេញ ។