វីដេអូៈ ស្ត្រីសំរាលកូនមន្ត្រីរាជការ និងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ នឹងទទួលប្រាក់ឧបត្ថម្ភបន្ថែម