កិច្ចប្រជុំពិភាក្សាអំពី ដំណោះស្រាយករណីវិវាទពាក់ព័ន្ធនឹងដី សម្បទានសេដ្ឋកិច្ចដំណាំអំពៅផលិតស្ករសនាំចេញ


កិច្ចប្រជុំពិភាក្សាអំពី “​ ដំណោះស្រាយករណីវិវាទពាក់ព័ន្ធនឹងដី សម្បទានសេដ្ឋកិច្ចដំណាំអំពៅផលិតស្ករសនាំចេញ ” នៅខេត្តចំនួន ៤ គឺ ខេត្តកោះកុង ខេត្តកំពង់ស្ពឺ ខេត្តព្រះវិហារ និងខេត្តឧត្តរមានជ័យ ដែលមានការចូលរួមពីបណ្តាក្រសួង/ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ សហគមន៍អ៊ឺរ៉ុប និងអង្គការសង្គមស៊ីវិលផងដែរ។