ក្រុមការងារបច្ចេកទេសរបស់ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម ចុះពិនិត្យការងារសាងសាង់ប្រឡាយមេបសាម


ថ្ងៃទី ១០ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៧ ក្រុមការងារបច្ចេកទេសរបស់ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម រួមជាមួយតំណាងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ បានចុះពិនិត្យ និងវាយតម្លៃសុពលភាពការងារសាងសាង់ប្រឡាយមេបសាម ស្ថិតក្នុងស្រុកជាំក្សាន្ត ខេត្តព្រះវិហារ ។