សកម្មភាពការងារអនុវត្តដោយមន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន ខេត្តត្បូងឃ្មុំ


សកម្មភាពការងារអនុវត្តដោយមន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន ខេត្តត្បូងឃ្មុំ នាថ្ងៃទី០៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧
១.ការងារជួសជុល
+ផ្លូវជាតិលេខ៧៣ ចន្លោះគ.ម៤០+៣០០ ដល់ គ.ម៤២+៩៥៩ និងចន្លោះគ.ម០០+២៥០ ដល់ គ.ម០១+៥៥០
+ផ្លូវខេត្តលេខ៣៧១B ចន្លោះគ.ម០១+០០០ ដល់ គ.ម០៣+៤០០
+ផ្លូវជាតិលេខ៧ ចន្លោះគ.ម១៦០ ដល់ គ.ម១៦៩+១៣០
២.ការងារចាក់បេតុង
+ផ្លូវជាតិលេខ៧២ ចន្លោះគ.ម០០ ដល់ គ.ម០០+១៧៥
៣.ការងារស្ដារប្រឡាយរំដោះទឹកសងខាងផ្លូវជាតិលេខ៧៣ ចន្លោះគ.ម៣៥ ដល់ គ.ម៣៦ ។