ឯកឧត្តម កែវ រតនៈ ជួបសំណេះសំណាលនិងស្វែងយល់ពីការរីកចម្រើនវិស័យអគ្គិសនី


ក្រុមប្រតិភូកម្មវិធីនាវាយុវជនអាស៊ីអាគ្នេយ៍និងជប៉ុនទី ៤៤ បានជួបសំណេះសំណាលនិងស្វែងយល់ពីការរីកចម្រើនវិស័យអគ្គិសនីនិងទទួលបទពិសោធន៍រៀនសូត្រពី ឯកឧត្តម កែវ រតនៈ ក្នុងបរិយាកាសរីករាយនិងមិត្តភាព ។