សកម្មភាពមន្ត្រីបច្ចេកទេសនៃមន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តកំពង់ចាម


សកម្មភាពមន្ត្រីបច្ចេកទេសនៃមន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តកំពង់ចាម ធ្វើការថែទាំម៉ាស៊ីនបូមទឹកចល័តធុនមធ្យម សម្រាប់ត្រៀមអន្តរាគមន៍សង្គ្រោះដំណាំស្រូវជូនបងប្អូនប្រជាកសិករ ។