នាយកដ្ឋានជួសជុល និងថែទាំផ្លូវថ្នល់ បានចុះអនុវត្តជួសជុលស្ពានលេខ៦៥ និងលេខ៧០


នៅថ្ងៃទី១៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧ នាយកដ្ឋានជួសជុល និងថែទាំផ្លូវថ្នល់ បានចុះអនុវត្តកិច្ចការងារ ជួសជុល និងថែទាំផ្លូវថ្នល់ ស្ពានលេខ៦៥ និងលេខ៧០ នៅលើកំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ២១ ស្ថិតក្នុងស្រុកកោះធំ ខេត្តកណ្តាល ដែលអនុវត្តដោយក្រុមការាងរនាយកដ្ឋានជួសជុល និងថែទាំផ្លូវថ្នល់។