សកម្មភាពការងាររបស់មន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូនខេត្តបាត់ដំបង


សកម្មភាពការងាររបស់មន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូនខេត្តបាត់ដំបង ចាប់ពីថ្ងៃទី១៦ ដល់ថ្ងៃទី១៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧៖
I- ការងារជួសជុលបន្ទាន់
-ផ្លូវចូលតំបន់ រដ្ឋបាលថ្មី ចាក់ថ្មម៉ិចកៀរកិនបង្ហាប់ថ្មម៉ិច
II-ការងារជួសជុលថែទាំប្រចាំ៖
១ -ក្រុមការងារថែទាំផ្លូវក្រាលក្រួសក្រហម
-ផ្លូវខេត្តផ្លូវចែងមានជ័យ
-អក្សរតេ កៀរកិនបង្ហាប់ក្រួសក្រហម ចន្លោះគម ៣ +៣០០ ដល់ គម ៧+០០០
២ -ក្រុមការងារថែទាំផ្លូវក្រាលកៅស៊ូ
-ផ្លូវជាតិលេខ ៥៧ ជួសជុលស្នាមប្រេះស្រុត ចន្លោះគម ១៧+៧៥០ (បាត់ដំបង-អូររោងគុក)
– ផ្លូវជាតិលេខ ៥ លុបសំបុកមាន និងស្នាមស្រុតប្រេះ ចន្លោះគម ២៣៩ ដល់គម២៤១(អូរគ្រៀត) និងកាត់កៀរសម្អាតចិញ្ចើមផ្លូវ ចន្លោះគម ២៨៦ ដល់ គម ២៨២
១- ផ្លូវក្នុង ក្រុង
– ផ្លូវលេខ៤ ៖ ចាក់ក្រួសក្រហមនិងកាត់កៀរកិនបង្ហាប់សម្អាតចិញ្ចើមផ្លូវ
– ផ្លូវលេខ១៥៣ -៤ ៖ កាត់កៀរសម្អាតចិញ្ជើមផ្លូវ
– ផ្លូវលេខ ២០៧ ៖លុប ស្នាមប្រេះស្រុត ចន្លោះ (ផ្លូវជាតិលេខ៥ – ស្ពាន)
– ផ្លូវលេខ ២១៣ ៖ លុបស្នាមប្រេះស្រុត ចន្លោះ ( តាដំបងក្រញូង)
III-ក្រុមការងារម៉ូតូកង់បីទាំង៩ក្រុម
– ផ្លូវជាតិលេខ ៥៧ ជួសជុល និងប្តូរគំរបលូប្រឡាយជ្រុង
-ផ្លូវជាតិលេខ ៥៧បេ កាត់ស្មៅសម្អាតតាមបរិក្ខាផ្លូវ , ដាំបង្គោលសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ និងលាបថ្នាំបង្គោលសុវត្ថិភាព ចន្លោះ គម ៧១ ដល់គម៦៩ (សំពៅលូន-បវេល) និង លុបសំបុកមាន់ចន្លោះ គម០០០ ដល់ គម២៤ ( ថ្មគោល – បវេល)
– ផ្លូវជាតិលេខ ៥៧បេ១ កាត់ស្មៅសម្អាតតាមបរិក្ខាផ្លូវចន្លោះគម ៤០ ដល់គម ៤២ (បវេល -ភ្នំព្រឹក) និងសម្អាតលើស្ពានចន្លោះគម ៥៧ ដល់គម ៥០ (ភ្នំព្រឹក-បវេល)
– ផ្លូវជាតិលេខ ៥៧បេ២ លុបសំបុកមាន់ចន្លោះ(សាមសិប -អូរដា)និងកាត់ស្មៅសម្អាតបរិក្ខាផ្លូវ ចន្លោះគម ២៥ ដល់ គម ២៨
១- ផ្លូវក្នុងក្រុង
– លុបសំបុកមាន់នៅផ្លូវជាតិលេខ៣ និងផ្លូវវាងក្រុង ។