មន្ត្រីបច្ចេកទេសរបស់ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម ចុះពិនិត្យស្ថានភាពសំណង់ទ្វារទឹកស្វ័យប្រវត្តិអាងទឹក ៣០ កញ្ញា ក្នុងខេត្តកំពង់ធំ


នៅថ្ងៃទី ២១ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៧ មន្ត្រីបច្ចេកទេសរបស់ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម សហការជាមួយមន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តកំពង់ធំ បានចុះពិនិត្យស្ថានភាពសំណង់ទ្វារទឹកស្វ័យប្រវត្តិអាងទឹក ៣០ កញ្ញា ស្ថិតក្នុងស្រុកស្ទោង ខេត្តកំពង់ធំ ។