សកម្មភាពការងារថែទាំប្រចាំអនុវត្តន៍ដោយមន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូនខេត្តកំពត


សកម្មភាពការងារថែទាំប្រចាំអនុវត្តន៍ដោយមន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូនខេត្តកំពត នាថ្ងៃទី២១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧
១_ ការងារជួសជុលផ្ទៃកៅស៊ូ និងសម្អាតស្មៅតាមបង្គោលគីឡូម៉ែត្រ ផ្លូវជាតិលេខ៣ ពីគ.ម១១៤+០០០ ដល់ គ.ម ១១៦+០០០ និងត្រង់គ.ម១២៧+០០០
២_ ការងារស្រោចកៅស៊ូ ផ្លូវខេត្តលេខ១២៦ ពីគ.ម១១+០០០ ដល់ គ.ម ១២+០០០
៣_ ការងារស្រោចកៅស៊ូ ផ្លូវជាតិលេខ៣៣ ពីគ.ម ០+៣០០ ដល់ គ.ម ០+៧០០
៤_ ការងារជួសជុលលុបសំបុកមាន់ ផ្លូវជាតិលេខ៤១ ។