រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ បាននិងកំពុងជីកស្តារកំណកភក់ នៅអាងស្តុកទឹកទួលគោកទី២


នៅថ្ងៃទី២៧ខែតុលាឆ្នាំ២០១៧ រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ បាននិងកំពុងជីកស្តារកំណកភក់ កំប្លោក ត្រែង និងសំរាម នៅអាងស្តុកទឹកទួលគោកទី២ ។
អាងស្តុកនេះ មានតួនាទីប្រមូលទឹកលើផ្ទៃរងទឹកភ្លៀង ២៣៦ហិកតា សម្រាប់បូមទឹកបញ្ចេញក្រៅនៅស្ថានីយ៍បូមទឹកទួលគោកទី២។