សកម្មភាពការងារអនុវត្តដោយមន្ទីរសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនខេត្តត្បូងឃ្មុំ


សកម្មភាពការងារអនុវត្តដោយមន្ទីរសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនខេត្តត្បូងឃ្មុំនាថ្ងៃទី០៥.០៦ខែវិច្ឆិកា២០១៧។
១.ការងារថែទាំជួសជុលជាប្រចាំ
– ផ្លូវជាតិលេខ៧ ចន្លោះគ.ម១៦៣ដល់គ.ម១៦៤
– ផ្លូវជាតិលេខ១១ ចន្លោះគ.ម៨៨ដល់គ.ម៨៩+៥០០
– ផ្លូវជាតិលេខ៧៣ ចន្លោះគ.ម០០ដល់គ.ម៥០(សំអាតស្ពាន ប្រធាតុ-កំពង់រាំង) ចន្លោះគ.ម០៥+៨០០ដល់គ.ម០៦+៦.០០ , ចន្លោះគ.ម៤០+៣០០ដល់គ.ម៤២+៩៥០
– ផ្លូវខេត្តលេខ៣៧១B
-ចម្លោះគ.ម១០+៦០០ដល់គ.ម១៥+៥.០០