ឯកឧត្តម យឹម ធិន និងឯកឧត្តម ស ថាវី អញ្ជើញជាអធិបតី កិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយសភាពការណ៍ថ្មីៗ


ឯកឧត្តម យឹម ធិន ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត និងឯកឧត្តម ស ថាវី អភិបាលខេត្តព្រះវិហារ អញ្ជើញជាអធិបតី កិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយសភាពការណ៍ថ្មីៗនៅទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា នាថ្ងៃទី១០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៧នៅខេត្តព្រះវិហារ ។