រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញកំពុងអ៊ុតកៅស៊ូផ្លូវលេខ ២៣០


នៅថ្ងៃទី១៤ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ២០១៧ រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ បាននិងកំពុងអ៊ុតកៅស៊ូផ្លូវលេខ ២៣០ ចាប់ពីផ្លូវលេខ ២៦១ ដល់មហាវិថី ម៉ៅសេទុង ក្នុងសង្កាត់បឹងសាឡាង ។