ឯកឧត្តម ថោង ខុន ជំរុញក្រុមការងារពន្លឿនកិច្ចការត្រៀមរៀបចំបុណ្យសមុទ្រឲ្យរួចរាល់ មុនថ្ងៃទី ១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧


(កែប)៖ នៅសល់រយៈពេលតែ ៣៨ថ្ងៃទៀតប៉ុណ្ណោះ ពិធីបុណ្យសមុទ្រលើកទី៦ ជុំទី២ នៅខេត្តកែប ឆ្នាំ២០១៧ នឹងឈានមកដល់ ក្នុងនោះ ឯកឧត្តម ថោង ខុន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរណ៍
និងជាប្រធានគណៈកម្មការដើម្បីត្រៀមរៀបចំបុណ្យសមុទ្រ ឆ្នាំ២០១៧ ក៏បានដាក់អនុសាសន៍ជំរុញឲ្យគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធពន្លឿនកិច្ចការនានា ឲ្យបានចប់រួចរាល់មុនថ្ងៃទី០១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧។