ឯកឧត្តម ប្រាក់ សុខុន ជួបប្រជុំពិភាក្សាការងារជាមួយ លោក Gunnar Wiegand មន្រ្តីជាន់ខ្ពស់សហភាពអឺរ៉ុប


ព្រឹកថ្ងៃទី១៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តម ប្រាក់ សុខុន ទេសរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រត្តិបត្តិការអន្តរជាតិ បានជួបប្រជុំពិភាក្សាការងារជាមួយ លោក Gunnar Wiegand មន្រ្តីជាន់ខ្ពស់សហភាពអឺរ៉ុប និងជាអគ្គនាយកនាយកគ្រប់គ្រងសេវាសកម្មភាពរបស់សហភាពអឺរ៉ុប អមដោយ ឯកឧត្តម George Edgar ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុប ប្រចាំកម្ពុជា ។