សមាជិកក្រុមប្រឹក្សា អតីត CNRP ចុះចូល CPP ៣២នាក់ហើយ គិតត្រឹមថ្ងៃ១៩វិច្ឆិកា


ភ្នំពេញ៖ សមាជិកក្រុមប្រឹក្សា​ អតីត គណបក្សសង្គ្រោះជាតិ (CNRP) ដែលបានចុះចូល គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា (CPP) សរុបចំនួន៣២នាក់ហើយ គិតត្រឹមថ្ងៃ១៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧នេះ ។