ពិធីប្រគល់វិញ្ញាបនបត្របណ្តោះអាសន្ន ជូនសិស្សានុសិស្សជ័យលាភី ឆ្នាំសិក្សា ២០១៦-២០១៧


ក្រុងសៀមរាប, ថ្ងៃអាទិត្យទី១៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ ពិធីប្រគល់វិញ្ញាបនបត្របណ្តោះអាសន្នមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិ និងមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ ជូនសិស្សានុសិស្សជ័យលាភី ឆ្នាំសិក្សា ២០១៦-២០១៧ នៃសាលាអន្តរជាតិភ្យូឆឺរប្រាយ (Future Bright International School)។