បរិមាណទឹកភ្លៀងដែលបានធ្លាក់ច្រើនបានបង្កឲ្យទឹកក្នុងអាងអន្លង់ជ្រៃ កើនឡើងលើសពីកម្រិតតម្កល់


បរិមាណទឹកភ្លៀងដែលបានធ្លាក់ច្រើន កាលពីយប់ថ្ងៃទី ១៨ – ១៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៧ បានបង្កឲ្យទឹកក្នុងអាងអន្លង់ជ្រៃ ស្ថិតក្នុងឃុំប្រាំបីមុំ ស្រុកថ្ពង ខេត្តកំពង់ស្ពឺ កើនឡើងលើសពីកម្រិតតម្កល់ និងបានធ្វើឲ្យទ្វារទឹកស្វ័យប្រវត្តិ រលាស់បើកចំនួន ០១ ប្រឡោះ ។