លោកជំទាវ មិថុនា ភូថង អញ្ជើញ ជាអធិបតី ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយសេចក្តីសម្រេច


លោកជំទាវ មិថុនា ភូថង អភិបាលខេត្តកោះកុងអញ្ជើញ ជាអធិបតី ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយសេចក្តីសម្រេចស្តីពីការកែសម្រួលសមាសភាពក្រុមការងារ មួយចំនួន។
(ថ្ងៃទី២០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧)