វីដេអូៈ អង្គការ WTO ជ្រើសរើសកម្ពុជា ជាអ្នកផ្តល់បទពិសោធន៍ ដល់ប្រទេសអភវិឌ្ឍន៍តិច