ឯកឧត្តម មុំ ប៊ុនថន និងឯកឧត្តម ញ៉ឹក បានខេង អញ្ជើញបើកសិក្ខាសាលា ស្តីពីការផ្សព្វផ្សាយ ការបង្កើត និងគ្រប់គ្រងសមាគមមនុស្សចាស់ នៅខេត្តកំពង់ធំ


ឯកឧត្តម មុំ ប៊ុនថន អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា និងឯកឧត្តម ញ៉ឹក បានខេង អភិបាលរងខេត្ត និងជាប្រធានអនុគណៈកម្មការ សមាគម មនុស្សចាស់ ប្រចាំខេត្តកំពង់ធំអញ្ជើញបើកសិក្ខាសាលា ស្តីពីការផ្សព្វផ្សាយ ការបង្កើត និងគ្រប់គ្រងសមាគមមនុស្សចាស់ នៅខេត្តកំពង់ធំ នាព្រឹកថ្ងៃទី២៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧។