សមិទ្ធិផលនានា ក្នុងខេត្តកោះកុង ក្រោមការដឹកនាំរបស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា