សកម្មភាពការដ្ឋានពង្រីកផ្លូវជាតិលេខ ៤


សកម្មភាពការដ្ឋានពង្រីកផ្លូវជាតិលេខ ៤ ចាប់ពីផ្លូវកប់ស្រូវដល់សាលាក្តីខ្មែរក្រហម។
ចំពោះកំណាត់ផ្លូវ ចាប់ពីរង្វង់មូលចោមចៅដល់ផ្លូវកប់ស្រូវ បានបញ្ចប់រួចហើយ។