កម្រងរូបភាពនៃ ពិព័រណ៍សៀវភៅកម្ពុជាលើកទី០៦ ក្រោមប្រធានបទ ”អានច្រើន បង្កើតឱកាស”


ពិព័រណ៍​សៀវភៅ​កម្ពុជា​លើក​ទី​០៦ បាន​ប្រព្រឹត្តិ​ទៅ​រយៈពេល​ ៣ថ្ងៃ ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី​០៨ ដល់​ថ្ងៃ​ទី​១០ ខែ​ធ្នូ ឆ្នាំ​២០១៧ នៅ​បណ្ណាល័យ​ជាតិ​កម្ពុជា ក្រោម​ប្រធានបទ ”អាន​ច្រើន បង្កើត​ឱកាស” ក្នុង​គោលបំណង​ជំរុញ​ឲ្យ​យុវជន​ខ្មែរ​ចាត់​យក​ការ​អាន​ជា​ឱកាស​ល្អ​មួយ​សម្រាប់​ខ្លួន​ ក៏​ដូច​ជា​លើក​កម្ពស់​សៀវភៅ ដែល​ជា​ស្នាដៃ​របស់​កវី​និពន្ធ​ខ្មែរ និង​រួម​ចំណែក​គាំទ្រ​ស្នាដៃ​របស់​អ្នក​និពន្ធ ផ្សព្វផ្សាយ​វិស័យ​បោះពុម្ព​នៅ​កម្ពុជា លើក​ទឹក​ចិត្ត​សិស្សានុសិស្ស​ទាំងឡាយ​ឱ្យ​ចូលចិត្ត​សរសេរ និង​បង្កើត​ទម្លាប់​នៃ​ការ​អាន​ផង​ដែរ។