ក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្ត នឹងចាប់ផ្តើមវះកាត់ដោយឥតគិតថ្លៃ ជូនប្រជាពលរដ្ឋ ក្នុងខេត្តពោធិសាត់


ក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្ត នៃសមាគមកុមារ NOMA ប្រទេសបារាំង នឹងចាប់ផ្តើមវះកាត់ដោយឥតគិតថ្លៃ លើមុខជំងឺមុខម៉ាត់គ្រប់ប្រភេទ ដូចជា ៖ ឆែបម៉ាត់ ដុះសាច់… ជូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ទាំងមូល ចាប់ពីថ្ងៃទី ៣០ ខែ មេសា ដល់ ថ្ងៃទី ០៥ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៦ នៅមន្ទីរបង្អែកខេត្តពោធិ៍សាត់ ។
Porsat 29-4-2016 (5)                                      Porsat 29-4-2016 (1)
Porsat 29-4-2016 (2)                                  Porsat 29-4-2016 (3)
Porsat 29-4-2016 (8)                                Porsat 29-4-2016 (9)